General form

General form

General form

PILOT

E-mail
Repeat E-mail / Powtórz e-mail
* The first limitation listed in the pilot licence, e.g.: SEP(L) or medical certificate (whichever comes first) / Pierwsze ograniczenie np. data ważności SEP(L) lub badań medycznych

AIRCRAFT

Statek powietrzny

PERSON OF CONTACT [Team manager]

OSOBA DO KONTAKTU – manager zespołu

E-mail
Repeat E-mail / Powtórz e-mail

OTHER PERSON OF CONTACT [music/commentary/pyrotechnics*]

(*If other than a Team manager. We will reach out to discuss any necessary arrangements regarding the background music and other aspects of your display for the airshow. Should you have your own music selection/preferences, we kindly ask that you share it with us before your arrival.)

DODATKOWA OSOBA DO KONTAKTU* [muzyka/komentarz/pirotechnika]

*Jeśli inna niż manager zespołu. Skontaktujemy się w celu omówienia wszelkich niezbędnych kwestii związanych z podkładem muzycznym i innymi aspektami pokazu lotniczego. Jeśli masz własne preferencje muzyczne, uprzejmie prosimy o podzielenie się nimi przed przyjazdem.)

ADDITIONAL CREW MEMBER [family member/assistant/technician/driver/photographer etc.]

DODATKOWE OSOBY [rodzina/asystent/mechanik/kierowca/fotograf itp]

(Please provide the names of any crew members accompanying you and their function, so we can ensure they are properly registered and granted the appropriate access at the Antidotum Airshow. / Prosimy o podanie imion i nazwisk wszystkich towarzyszących członków załogi oraz ich funkcji, abyśmy mogli zapewnić ich prawidłową rejestrację i odpowiedni dostęp podczas Antidotum Airshow.)

Accommodation

Zakwaterowanie

(*The earliest date of initial arrival / Najwcześniejsza data, jeśli ekipa nie przyjeżdża w jeden dzień)

ELEMENTS OF THE DISPLAY

[N/A if participant has DA or Display aerobatic flight is above 300 m/984 ft AGL]
[N/A if participant has DA or Display aerobatic flight is above 300 m/984 ft AGL]
*explosive, laser etc.

ADDITIONAL INFORMATION

Informacje dodatkowe

Arrival Time / Godzina przylotu
Arrival Time / Godzina przylotu

FILES UPLOAD

Display sequence* / Sekwencja pokazowa* [upload, obligatory]

*Please, submit aa file with details of your display sequence in written or graphic form which includes: 

  • number and description of individual figures in order of your display 
  • duration of individual figures

*Prosimy o przesłanie pliku sekwencji pokazu w formie tekstowej lub graficznej, która zawiera:

  • Ilość i opis poszczególnych figur w kolejności wykonania 
  • Czas trwania poszczególnych figur

Maximum file size: 25MB