MILITARY

MILITARY

MIL FORM

TEAM GENERAL INFO

PODSTAWOWE INFORMACJE UCZESTNIKA


Please note that only people named in the form will be included in the accommodation and food options! Further in the form you will find the fields to add all the crew members.

Należy pamiętać, że tylko osoby wymienione w formularzu zostaną uwzględnione w opcjach zakwaterowania i wyżywienia! W dalszej części formularza znajdują się pola umożliwiające dodanie wszystkich członków załogi.

Name you want to use for publicity.

PILOT

AIRCRAFT

Samolot

PERSON OF CONTACT [Team manager]

Osoba do kontaktu – manager zespołu

E-mail
Repeat E-mail / Powtórz e-mail

OTHER PERSON OF CONTACT [music/commentary/pyrotechnics*]

(*If other than a Team manager. We will reach out to discuss any necessary arrangements regarding the background music and other aspects of your display for the airshow. Should you have your own music selection/preferences, we kindly ask that you share it with us before your arrival.)

DODATKOWA OSOBA DO KONTAKTU* [muzyka/komentarz/pirotechnika]

*Jeśli inna niż manager zespołu. Skontaktujemy się w celu omówienia wszelkich niezbędnych kwestii związanych z podkładem muzycznym i innymi aspektami pokazu lotniczego. Jeśli masz własne preferencje muzyczne, uprzejmie prosimy o podzielenie się nimi przed przyjazdem.)

E-mail
Repeat E-mail / Powtórz e-mail

ADDITIONAL CREW MEMBER [family member/assistant/technician/driver/photographer etc.]

DODATKOWE OSOBY [rodzina/asystent/mechanik/kierowca/fotograf itp]

(Please provide the names of any crew members accompanying you and their function, so we can ensure they are properly registered and granted the appropriate access at the Antidotum Airshow. / Prosimy o podanie imion i nazwisk wszystkich towarzyszących członków załogi oraz ich funkcji, abyśmy mogli zapewnić ich prawidłową rejestrację i odpowiedni dostęp podczas Antidotum Airshow.)

ELEMENTS OF THE DISPLAY

Elementy pokazu

*flares, explosive, laser etc.

ADDITIONAL INFORMATION

FILES UPLOAD

*Please, submit aa file with details of your display sequence in written or graphic form which includes:
number and description of individual figures in order of your display
duration of individual figures

DODAJ PLIK

*Prosimy o przesłanie pliku sekwencji pokazu w formie tekstowej lub graficznej, która zawiera:
Ilość i opis poszczególnych figur w kolejności wykonania
Czas trwania poszczególnych figur

Maximum file size: 25MB